vietnamese flag english flag
banner UV
Kiến thức chuyên ngành >> Thủy sản >> Kỹ thuật ứng dụng
ẢNH HƯỞNG CỦA LACTOBACILLUS CHỐNG LẠI BỆNH DO TÁC NHÂN VI KHUẨN Ở CÁ NƯỚC NGỌT

Tổng cộng 59 dòng vi khuẩn Lactobacillus được phân lập từ 5 loài cá nước ngọt khác nhau là cá trê (Clarias orientalis), cá chình (Anguilla sp) cá Rohu (Labeo rohita), cá rô phi (Oreochromis sp) và cá Punitus carnaticus. Chỉ có 4 dòng vi khuẩn Lactobacillus phân lập được chọn lọc cho các nghiên cứu tiếp theo.

Tổng cộng 59 dòng vi khuẩn Lactobacillus được phân lập từ 5 loài cá nước ngọt khác nhau là cá trê (Clarias orientalis), cá chình (Anguilla sp) cá Rohu (Labeo rohita), cá rô phi (Oreochromis sp) và cá Punitus carnaticus. Chỉ có 4 dòng vi khuẩn Lactobacillus phân lập được chọn lọc cho các nghiên cứu tiếp theo.

Tác nhân gây bệnh từ cá trê được phân lập, xác định đặc điểm và định danh là vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, Aeromonas sp và Aeromonas salmonicida. Các dòng Lactobacillus phân lập đã được sàng lọc thông qua hoạt tính forantagonistic chống lại Aeromonas, Vibrio sp bằng phương pháp thạch hòa tan. Trong số 4 dòng Lactobacillus phân lập, dòng Lactobacilli RLD2 cho thấy hoạt tính kháng lại vi khuẩn AeromonasVibrio thông qua đánh giá bằng phương pháp đếm khuẩn lạc. Dòng vi khuẩn Lactobacillus được nhân sinh khối và bổ sung vào thức ăn. Kết quả cho thấy kích thước, khối lượng của cá trong nghiệm thức bổ sung Lactobacillus tăng lên rất khác biệt so với không bổ sung vi khuẩn này. Từ kết quả thí nghiệm có thể kết luận dòng Lactobacillus phân lập có thể được sử dụng như vi khuẩn có ích trong nuôi trồng thủy sản để khống chế vi khuẩn gây bệnh Aeromonas.

Nguồn: Dhanasekaran. D, Subhasish Saha, N. Thajuddin, M. Rajalakshmi and A. Panneerselvam. 2010. Probiotic effect of Lactobacillus isolates against bacterial pathogens in fresh water fish. Journal of Coastal Development (ISSN: 1410-5217), Volume 13, Number 2: 103-112.

Người dịch: Ngô Thị Thu Thảo (thuthao@ctu.edu.vn), Bộ môn KTN Hải sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.

Quay lại


(Ngày: 27/01/2016; 2689 lượt xem)  

Nha may 1 Nhà máy 2 Myanmar myanmar Nhà máy 3 Myanmar